SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Vi är glada att du har valt utrustning från Folklek!

Vi hoppas att den lek-, sport eller parkutrustning som du har valt ska bli till stor glädje för de barn, ungdomar och vuxna som ska använda den. Du har valt en produkt som är av hög kvalitet och som kommer ha en lång livslängd om du ger den lite kärlek och underhåller den enligt våra anvisningar.

Därför ska skötsel- och underhållsanvisningarna följas

För att utrustningen ska vara säker och inte föranleda olyckor ska skötsel och underhållsanvisningarna följas. Folklek AB kan inte hållas ansvarig för skador eller olyckor som inträffar som en följd av att bristande skötsel- och underhåll eller att monteringsanvisningarna inte har följts vid installation. Våra anvisningar avseende skötsel och underhåll är kopplade till våra garantivillkor. För att garantierna ska gälla måste skötsel och underhållsanvisningarna ha följts.

Reservdelar

Har delar av utrustningen gått söder eller är sliten kan komponenterna behöva ersättas mot nya. Detta bör göras skyndsamt så att ingen olycka eller skada inträffar. Observera att produkten måste spärras av i väntan på att en skadad komponent är utbytt eller reparerad.  Vid utbyte av komponenter eller annan reparation ska detta göras i enlighet med anvisningar i skötsel- och underhållsdokumentet eller/och produktens monteringsanvisningar. För att garantin ska gälla och säkerheten upprätthållas ska reservdelar från Folklek användas. Kontakta oss vid behov av reservdelar.

Produktmärkning

Vid beställning av reservdelar eller vid reklamation ange produkt-id som finns angivet på produktskylten som följer med i leveransen och som alltid ska finnas fäst på produkten. Vid saknad produktskylt kontaktas Folklek för hjälp att beställa en ny.

Återvinning och deponi

Delarna i vår utrustning är utformade för att kunna separeras och i den mån det är möjligt att återvinnas.

 • Metallkomponenter kan återvinnas
 • Trä återvinns eller deponeras enligt lokala bestämmelser
 • Plastkomponenter återvinns enligt typ av plast
Besiktning och dokumentation

Säkerhetsnormerna måste följas vid montering och installation. På samma sätt styrs säkerheten för plattformarnas material och säkerhetsområdet runt lekredskapen av standarder. För lekplatser och fitnessutrustning i offentlig miljö ska utrustningen följa rådande säkerhetsstandarder.

 • Vår lekutrustning följer den europeiska standarden för lekutrustning, EN 1176. 
 • Vår fitnessutrustning följer europeiska säkerhetsstandarder för permanent installerad träningsutrustning utomhus, EN 16630
 • Våra multiarenor uppfyller europastandarden för fritt tillgängliga multisportarenor, EN 15312 

Tredjeparts-testad utrustning

Vår utrustning är designad och tillverkad i enlighet med rådande säkerhetsstandarder. Lekutrustningen har genomgått omfattande tredjepartsprövningar så som av TÜV. 

Ägaransvar

Observera att det är ägaren av utemiljön där utrustningen placeras som ansvarar för att den är säker och att underhåll utförs löpande. Vi rekommenderar därför att utrustning och fallskydd inspekteras och underhålls noga och löpande. Du hittar garantier för respektive utrustning/utförande på vår hemsida under Garantier.

Löpande besiktningar

Lekutrustning ska underhållas och besiktigas i enlighet enligt rådande standarder. Lekredskapen ska kontrolleras regelbundet och noggrant. En tillsyn av allmänna lekplatser ska genomföras minst en gång i veckan, en noggrannare mellanbesiktning minst var tredje månad och en regelrätt underhållsbesiktning utföras en gång per år. Besiktningen ska generera en besiktningsrapport, där eventuella brister och reparationsbehov identifieras. Eventuella A-fel ska åtgärdas utan dröjsmål. Utrustning som är placerad vid vattendrag bör kontrolleras noggrant oftare än var tredje månad.

I besiktningen bör även fallskyddet under och runt lekredskapen inspekteras och om det behövs fyllas på med löst material, jämna ut eller förnya underlaget. Utfört underhåll ska dokumenteras, vid behov kan lekplatsens underhållshistorik komma att kontrolleras. Vid en eventuell olycka är det viktigt för den som är ansvarig för lekplatsen att med dokumentation kunna styrka att regelbundet underhåll har gjorts.

Regelbundna besiktningar och underhåll av parkmöbler är en förutsättning för produkternas livslängd, säkerhet och utseende.

Om du tar bort klotter rekommenderar vi att du konsulterar en fackman på området. Lösningsmedlet får inte skada utrustningens yta eller ytbehandling. Vid behov ska ytskiktet återställas enligt instruktionerna.

Vänligen håll följande dokumentation tillgänglig och uppdaterad:

 • Monteringsanvisningar
 • Garantivillkor
 • Skötsel- och underhållsanvisningar
 • 3-e månads besiktningar där utfört underhåll har dokumenterats
 • Besiktningsprotokoll från årlig besiktning
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept
Folklek logga