NATURLEKPLATS

Vad är en naturlekplats?

En naturlekplats är som en vanlig lekplats, men i robust trä, utan plastelement och klara färger. I stället är naturlekplatsen byggd med naturliga material och intrycket gör att den inte upplevs som lika strukturerad som en traditionell lekplats är. Naturleken främjar barns kreativitet och fantasi och ger dem utrymme att skapa sina egna lekar och bestämma hur lekplatsen ska användas.

SHOW FILTERS

Serie

Material

Hur skiljer sig en naturlekplats från en traditionell lekplats?

På en vanlig lekplats finns det ofta bestämda ytor för gungor, klätterställningar och lekställningar. På naturlekplatsen finns det givetvis också lekutrustning men den ger barn större frihet hur den ska användas. En naturlekplats med lekredskap i Robinia kan exempelvis med fördel blandas upp med trädstubbar och stockar för att få ett ännu mer naturligt uttryck. Skillnaden är att man lägger större vikt vid att barnen ska knyta an till naturliga element och öka sina motoriska, kognitiva och sociala färdigheter genom att klättra, balansera och upptäcka omgivningen.

Vanlig lekutrustning på naturlekplatsen:

 • Lekhus med utrymme för att bygga koja och leka rollekar i
 • Hinderbanor och tunnlar att krypa igenom och över
 • Klätterväggar med klätternät att ta sig över och under
 • Stubbar eller balansstockar att balansera på
 • Stora sandlådor
 • Flis eller bark som fallskydd för att understryka det naturliga inslaget

Fördelar med en naturlekplats

1. De är inkluderande och tillgängliga

Naturlekplatser är inte lika strukturerade som vanliga lekplatser är och ger därför större utrymme för tolkning. Detta gör naturlekplatsen till en välkomnande miljö för barn med fysiska begränsningar. Det finns inget förutbestämt eller ”rätt sätt” att använda lekredskapen på utan barnen hittar själva på sina lekar och leksätt. Det innebär att barn; oberoende ålder, kulturella bakgrund, tidigare erfarenheter eller fysisk förmåga kommer att känna sig inkluderade i lekmiljön.

2. De uppmuntrar till fantasilekar

Naturlekplatser uppmuntrar barn till fantasilek genom att ta bort de vanliga förväntningarna som finns på en traditionell lekplats och de oskrivna regler som ofta gäller för hur man leker på lekutrustning. I stället stimulerar lekredskapen den öppna leken där barn skapar sina egna sätt att leken och utmana sig själva. Naturinspirerade lekplatser ger utrymme för denna kreativa lek i en trygg och säker miljö. Genom att skapa en balans mellan naturliga lekredskap och naturinspirerad lekutrustning, såsom lekredskap i Robinia, kan man skapa en lekplats med naturlekplatsens alla fördelar tillsammans med de extra värde som hållbara naturmaterial ger.

3. Naturlekplatsen inspirerar till aktiv lek

Det finns studier som påvisar att barn tenderar att vara mer aktiva på en naturlekplats än på en traditionell lekplats. Beroende på barnets ålder så rekommenderas 60 – 180 minuter fysisk aktivitet varje dag. Naturlekplatser främjar en aktiv lekmiljö eftersom barn kan skapa sina egna lekutmaningar och sina egna lekar vilket leder till en högre aktivitetsnivå. Vanligen har en naturinspirerad lekplats många olika lekredskap att välja mellan vilket gör att det finns något roligt för alla barn att leka med eller på.

4. Naturlek utvecklar barnens sociala förmågor

Eftersom en naturlekplats uppmuntrar barn till fri lek utomhus, träffas barn från olika bakgrund i en jämlik miljö. Leken gör att barn uppmuntrar och lär känna varandra vilket utvecklar deras sociala färdigheter såsom:

 • Samarbete
 • Konfliktlösning
 • Interaktion med barn från olika kulturer och länder
 • Kommunikation
 • Problemlösningsförmåga

Att låta barn få leka på en naturlekplats leder till att de utvecklar sina sociala färdigheter samtidigt som de känner sig med självständiga. Detta är värdefulla förmågor att ha med sig både som barn och senare som vuxen.

5. Naturen är speciellt viktig för små barn

Från spädbarnsålder till femårsåldern så är utomhusleken en viktig byggsten i barns känslomässiga, fysiska och kognitiva utveckling. Små barn utforskar och upptäcker sin omgivning och behöver vara utomhus ofta och mycket. Men i dagens samhälle har vi ofta lite tid över när dagen är slut och möjligheten att ge sig ut i naturen för att upptäcka är begränsad. Därför är ett av de bästa sätten för barn som ska upptäcka och leka utomhus att besöka en naturlekplats.

Följande lekutrustning kan hjälpa dig som vill bygga en naturlekplats i offentlig miljö:

 • Vattenlek: Vattenlek i Robinia låter barn upptäcka, lära och ha roligt med vatten på lekplatsen
 • Klätterlek: En klätterställning med nät och stolpar i Robinia lockar barn till fysisk aktivitet
 • Näthinder. Ett näthinder i Robinia kräver fysisk styrka för att ta sig upp och över
 • Gungställning: En gungställning i Robinia med vanliga gungor och en kompisgunga blir pricken över i:et på naturlekplatsen
 • Snurrkarusell: Karuseller är inte bara roligt utan tränar balans, motorik. Denna snurrkarusell skapar garanterat glädje på lekplatsen.
 • Motorikbana: En naturinspirerad motorikbana med klätternät och balanslek lockar barn till aktiv lek samtidigt som de hittar på sina egna regler och förutsättningar för leken.
 • Balanslek: Alla barn vill inte leka i centrum men vill ändå vara en del av leken. Då passar balanssteg och balansbommar väldigt bra som lekmoment som kan placeras lite vid sidan av en större och mer omfattande lekställning exempelvis.